dosažný

prídavné meno  (adjektívum)

Ľahko dosiahnuteľný;  na dosah ruky;  dostupný;  pohotovostný;  vhodný alebo slúžiaci na dosiahnutie či dosahovanie.

Ukážky: 

Cválajúce fotely aj s prísnym chlapom v obývačke boli z Brunovej hlavy novým objavom rýchlo vytesnené.  Babička Estela vyzerala pobavene a láskavo pozorovala Brunove rozhliadanie sa po záchodovni.  Natrčila mu kľúč: 
—Môžete sa aj prizamknúť zdnuká, keď sa ostýchate.  Alebo bojíte.  A červený gombík netlačte, lebo tým sa klosethilfung privoláva. 
Bruno nechápal. 
—To je záchrannica taká dosažná.  Pre starých ľudí zápomocenstvo.  Cengáč alarmický.  Čože je, nedobre dačo vravím?  No veď viete, keď ostarencov v krížoch sekne, šľak keď ich obchodí, také veci keď zahrozia.  Abože jak nám na výsernici zaomdlejú.—  dovysvetľovala babička Estela zoširoka, vidiac Brunove nehasnúce prekvapenie.  —Nože len choďte dnuká, mladý pánko.  A nezabudnite sa nám prinavrátiť ešte dnes.—  žmurkla naňho s úsmevom, vtlačila mu kľúč do ruky, a postrčila ho do onej miestnosti:  —Aj záporu si môžte zarígľovať.  Čo tak okáľmi gúlite?  Zátvoru vnúterennú cviknúť.  Vykvapený žeby ste celý neostali, ak vám hentam vbehlík vtrhne náhodný.  Ale hlavne nezabudnite za sebou dobre primknúť, potom myslím, keď tu úradenstva skončíte(Kontext:  Babička Estela ukazuje chlapcovi Brunovi ich staromódny záchod pri schodisku mimo bytu.  Vo svojom archaickom jazyku mu vysvetľuje aj niektoré tamojšie technické vymoženosti.  Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: dosažný   2. (genitív) bez: dosažného   3. (datív) k/ku: dosažnému   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: dosažného / dosažný   5. (vokatív) ktože/čože: dosažný   6. (lokál) o: dosažnom   7. (inštrumentál) s/so: dosažným  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: dosažní / dosažné   2. (genitív) bez: dosažných   3. (datív) k/ku: dosažným   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: dosažných / dosažné   5. (vokatív) ktože/čože životné / neživ∙: dosažní / dosažné   6. (lokál) o: dosažných   7. (inštrumentál) s/so: dosažnými  

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: dosažná   2. (genitív) bez: dosažnej   3. (datív) k/ku: dosažnej   4. (akuzatív) vidím: dosažnú   5. (vokatív) ktože/čože: dosažná   6. (lokál) o: dosažnej   7. (inštrumentál) s/so: dosažnou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: dosažné   2. (genitív) bez: dosažných   3. (datív) k/ku: dosažným   4. (akuzatív) vidím: dosažné   5. (vokatív) ktože/čože: dosažné   6. (lokál) o: dosažných   7. (inštrumentál) s/so: dosažnými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: dosažné   2. (genitív) bez: dosažného   3. (datív) k/ku: dosažnému   4. (akuzatív) vidím: dosažné   5. (vokatív) ktože/čože: dosažné   6. (lokál) o: dosažnom   7. (inštrumentál) s/so: dosažným  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: dosažné   2. (genitív) bez: dosažných   3. (datív) k/ku: dosažným   4. (akuzatív) vidím: dosažné   5. (vokatív) ktože/čože: dosažné   6. (lokál) o: dosažných   7. (inštrumentál) s/so: dosažnými 

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: dosažný   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: dosažnejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najdosažnejší, najsamdosažný, najsamdosažnejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: dosažní / dosažné   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: dosažnejší / dosažnejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najdosažnejší, najsamdosažní, najsamdosažnejší / najdosažnejšie, najsamdosažné, najsamdosažnejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: dosažná   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: dosažnejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najdosažnejšia, najsamdosažná, najsamdosažnejšia    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: dosažné   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: dosažnejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najdosažnejšie, najsamdosažné, najsamdosažnejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: dosažné   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: dosažnejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najdosažnejšie, najsamdosažné, najsamdosažnejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: dosažné   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: dosažnejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najdosažnejšie, najsamdosažné, najsamdosažnejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   málodosažný, nízkodosažný, slabodosažný

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   predosažný, veledosažný, megadosažný, maxidosažný, všedosažný

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   ľahkodosažný, ťažkodosažný, zriedkadosažný, častodosažný, ľavodosažný, pravodosažný, prodosažný, antidosažný, protidosažný, subdosažný, hypodosažný, hyperdosažný 

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   nedosažný, niedosažný, mimodosažný

Zvrátenie (reverzia):   oddosažný

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   redosažný, znovudosažný

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  athandy;  easily reachable;  readily accessible   

Slovníková evidencia:  2022

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.