ložírovať

sloveso  (verbum)  ●  nedokonavý vid  (imperfektívum)

Ležať v posteli alebo na inom lôžku;  spať;  byť ubytovaný; nachádzať sa alebo pôsobiť v lóži;  lóžovať;  zložiť si veci a zabývať sa.

Ukážky: 

Toto bude spáleň rodičenská.  Dočasná len.  Lebo neoddá sa, žeby vzdelanec v spálni obyčajskej izobnej ložíroval(Kontext:  Babička Estela napochytro chystá nocľah pre nečakanú návštevu.  Vo svojom archaickom jazyku vysvetľuje chlapcovi Brunovi, ktoré dvere v hosťovskej sekcii im vyhradila.  Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Oznamovací spôsob (indikatív)

Časovanie (konjugácie) - prítomný čas  (prézens):
      jednotné číslo (singulár):   1. ja: ložírujem   2. ty: ložíruješ   3. on/ona/ono: ložíruje
      množné číslo (plurál):   1. my: ložírujeme   2. vy: ložírujete   3. oni: ložírujú 

Časovanie (konjugácie) - minulý čas  (préteritum / perfektum):
      jednotné číslo (singulár):   1. ja: som ložíroval   2m. ty chlap: si ložíroval   2f. ty žena: si ložírovala   2n. ty niečo: si ložírovalo   3m. on: ložíroval   3f. ona: ložírovala   3n. ono: ložírovalo
      množné číslo (plurál):   1. my: sme ložírovali   2. vy: ste ložírovali   3. oni: ložírovali 

Časovanie (konjugácie) - budúci čas  (futúrum):
      jednotné číslo (singulár):   1. ja: budem ložírovať   2. ty: budeš ložírovať   3. on/ona/ono: bude ložírovať
      množné číslo (plurál):   1. my: budeme ložírovať   2. vy: budete ložírovať   3. oni: budú ložírovať 

Rozkazovací spôsob

Časovanie (konjugácie) - rozkaz  (imperatív):
      jednotné číslo (singulár):   1. ja: nech / nechže ložírujem   2. ty: nech / nechže ložíruješ, ložíruj, ložírujže  3. on/ona/ono: nech / nechže ložíruje  
      množné číslo (plurál):   1. my: nech / nechže ložírujeme, ložírujme, ložírujmeže   2. vy: nech / nechže ložírujete, ložírujte, ložírujteže   3. oni: nech / nechže ložírujú   

Neurčité slovesné tvary

Neurčitok (infinitív):   ložírovať   

Prechodník (transgresív):   ložírujúc

Príčastie činné prítomné (aktívne particípium prézensu; participium praesens activum):   ložírujúci

Príčastie činné minulé (aktívne particípium préterita; participium praeteritum activum):   ložírovavší, ložírujuvší   

Príčastie trpné (participium pasivum):   ložírovaný   

Súvisiace slová

Dokonavý vid  (perfektívum):   naložírovať (sa, si), priložírovať (sa, si), položírovať (si), odložírovať (sa, si), preložírovať (sa, si), doložírovať (si), zložírovať (sa)

Opak / zápor / negácia / výluka   (opozitum / antonymum / negatívum / exkluzívum):   neložírovať

Zvrátenie / odčinenie  (reverzia / retrakcia):   odložírovať, odložírovávať, deložírovať, deložírovávať

Opakovanie / obnova / oprava  (repetícia / reštitúcia / reparácia):   ložírovávať, znovuložírovať, reložírovať, preložírovať   

Slovesne derivované slovné druhy:

činnosť / akcia:   ložírovanie, ložírovačka, ložírovanka, ložírovka, ložírka, ložirantúra   (slovesné podstatné meno)   

činiteľ / aktér:   ložírovateľ, ložírovateľka, ložírovač, ložírovačka, ložirant, ložirantka, ložírovadlo   (podstatné meno)   

činiteľstvo / aktérstvo:   ložírovateľstvo, ložírovateľkovstvo, ložírovačstvo, ložírovačkovstvo, ložirantúra, ložirantstvo, ložirantkovstvo, ložírovadlovstvo   (podstatné meno)   

činnostný / akčný prívlastok:   ložírovací, ložírovačkový, ložírovankový, ložírovkový, ložírkový, ložirantúrny   (prídavné meno)   

činiteľský / aktérsky prívlastok:   ložírovateľský, ložírovateľkovský, ložírovačský, ložírovačkovský, ložirantský, ložirantkovský, ložírovadlový, ložírovadlovský   (prídavné meno)   

majster / predák / poskytovateľ:   ložírmajster, ložírmajsterka, ložírnik, ložírnička, ložírdedo, ložírbaba   (podstatné meno)

majstrovstvo / predáctvo / poskytovateľstvo:   ložírmajstrovstvo, ložírnictvo   (podstatné meno)

majstrovský / predácky / poskytovateľský prívlastok:   ložírmajstrovský, ložírnicky   (podstatné meno)

trpiteľ činnosti / subjekt:   ložírovanec, ložírovančík, ložírovanka, ložírovankyňa   (podstatné meno)   

trpiteľstvo / subjektáž:   ložírovanectvo, ložírovančíctvo, ložírovankovstvo, ložírovankyňovstvo   (podstatné meno)   

trpiteľský / subjektážny prívlastok:   ložírovanecký, ložírovančícky, ložírovankový, ložírovankovský, ložírovankyňovský   (prídavné meno)   

predmet či nástroj činnosti / objekt:   ložírovadlo   (podstatné meno)   

predmetníctvo / objektáž:   ložírovadlovstvo   (podstatné meno)   

predmetový / objektový prívlastok:   ložírovadlový, ložírovadlovský   (prídavné meno)   

dejisko / lokalita:   ložírovanisko, ložírovanište, ložírovisko, ložírovište, ložírovateľňa, ložírovňa, ložíroveň, ložiráreň, ložirantúra, ložírovadlo   (podstatné meno)   

dejiskový / lokalitný prívlastok:   ložírovaniskový, ložírovaništný, ložíroviskový, ložírovištný, ložírovištenský, ložírovateľňový, ložírovňový, ložírovenský, ložirárenský, ložirantúrový, ložirantúrny   (prídavné meno)   


Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  aberthedwellsleep 

Čeština / Czech (CZ; překlad):   ložírovat;  ložírovati   

Slovníková evidencia:  2022

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.