rodičenský

prídavné meno  (adjektívum)

Týkajúci sa rodičov alebo rodičovstva;  určený pre rodičov alebo rodičovstvo.

Ukážky: 

Toto bude spáleň rodičenská.  Dočasná len.  Lebo neoddá sa, žeby vzdelanec v spálni obyčajskej izobnej ložíroval!  (Kontext:  Babička Estela napochytro chystá nocľah pre nečakanú návštevu.  Vo svojom archaickom jazyku vysvetľuje chlapcovi Brunovi, ktoré dvere v hosťovskej sekcii im vyhradila.  Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: rodičenský   2. (genitív) bez: rodičenského   3. (datív) k/ku: rodičenskému   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: rodičenského / rodičenský   5. (vokatív) ktože/čože: rodičenský   6. (lokál) o: rodičenskom   7. (inštrumentál) s/so: rodičenským
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: rodičenskí / rodičenské   2. (genitív) bez: rodičenských   3. (datív) k/ku: rodičenským  4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: rodičenských / rodičenské   5. (vokatív) ktože/čože životné / neživ∙: rodičenskí / rodičenské   6. (lokál) o: rodičenských   7. (inštrumentál) s/so: rodičenskými 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: rodičenská   2. (genitív) bez: rodičenskej   3. (datív) k/ku: rodičenskej   4. (akuzatív) vidím: rodičenskú   5. (vokatív) ktože/čože: rodičenská   6. (lokál) o: rodičenskej   7. (inštrumentál) s/so: rodičenskou
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: rodičenské   2. (genitív) bez: rodičenských   3. (datív) k/ku: rodičenským  4. (akuzatív) vidím: rodičenské   5. (vokatív) ktože/čože: rodičenské   6. (lokál) o: rodičenských   7. (inštrumentál) s/so: rodičenskými 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: rodičenské   2. (genitív) bez: rodičenského   3. (datív) k/ku: rodičenskému   4. (akuzatív) vidím: rodičenské   5. (vokatív) ktože/čože: rodičenské   6. (lokál) o: rodičenskom   7. (inštrumentál) s/so: rodičenským
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: rodičenské   2. (genitív) bez: rodičenských   3. (datív) k/ku: rodičenským  4. (akuzatív) vidím: rodičenské   5. (vokatív) ktože/čože: rodičenské   6. (lokál) o: rodičenských   7. (inštrumentál) s/so: rodičenskými 

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: rodičenský   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: rodičenskejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najrodičenskejší, najsamrodičenský, najsamrodičenskejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: rodičenskí / rodičenské   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: rodičenskejší / rodičenskejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najrodičenskejší, najsamrodičenskí, najsamrodičenskejší / najrodičenskejšie, najsamrodičenské, najsamrodičenskejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: rodičenská   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: rodičenskejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najrodičenskejšia, najsamrodičenská, najsamrodičenskejšia    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: rodičenské   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: rodičenskejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najrodičenskejšie, najsamrodičenské, najsamrodičenskejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: rodičenské   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: rodičenskejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najrodičenskejšie, najsamrodičenské, najsamrodičenskejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: rodičenské   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: rodičenskejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najrodičenskejšie, najsamrodičenské, najsamrodičenskejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   chaborodičenský, slaborodičenský

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   velerodičenský, všerodičenský

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   antirodičenský, protirodičenský, novorodičenský, starorodičenský, pararodičenský, perirodičenský

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   nerodičenský, nierodičenský, mimorodičenský

Zvrátenie (reverzia):   odrodičenský

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   znovurodičenský

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  parenticalparentalparent   

Slovníková evidencia:  2022

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.