ťohniť

sloveso  (verbum)  ●  nedokonavý vid

Namáhavo niesť;  trepať;  vliecť;  zvláčať.

Ukážky: 

V príprave.  (Zdroj:  J∙ Okram - mysteriózne trilery, www.okram.fr.) 

Ohýbanie: 

Oznamovací spôsob (indikatív)

Časovanie (konjugácie) - prítomný čas  (prézens):
      jednotné číslo (singulár):   1. ja: ťohním   2. ty: ťohníš   3. on/ona/ono: ťohní  
      množné číslo (plurál):   1. my: ťohníme   2. vy: ťohníte   3. oni: ťohnia   

Časovanie (konjugácie) - minulý čas  (préteritum / perfektum):
      jednotné číslo (singulár):   1. ja: som ťohnil   2m. ty chlap: si ťohnil   2f. ty žena: si ťohnila   2n. ty niečo: si ťohnilo   3m. on: ťohnil   3f. ona: ťohnila   3n. ono: ókalo  
      množné číslo (plurál):   1. my: sme ťohnili    2. vy: ste ťohnili   3. oni: ťohnili   

Časovanie (konjugácie) - budúci čas  (futúrum):
      jednotné číslo (singulár):   1. ja: budem ťohniť   2. ty: budeš ťohniť   3. on/ona/ono: bude ťohniť   
      množné číslo (plurál):   1. my: budeme ťohniť   2. vy: budete ťohniť   3. oni: budú ťohniť   

Rozkazovací spôsob

Časovanie (konjugácie) - rozkaz  (imperatív):
      jednotné číslo (singulár):   1. ja: nech / nechže ťohním   2. ty: nech / nechže ťohníš, ťohni, ťohniže   3. on/ona/ono: nech / nechže ťohní  
      množné číslo (plurál):   1. my: nech / nechže ťohníme, ťohnime, ťohnimeže   2. vy: nech / nechže ťohníte, ťohnite, ťohniteže   3. oni: nech / nechže ťohnia   

Neurčité slovesné tvary

Neurčitok (infinitív):   ťohniť   

Prechodník (transgresív):   ťohniac   

Príčastie činné prítomné (aktívne particípium prézensu; participium praesens activum):   ťohniaci   

Príčastie činné minulé (aktívne particípium préterita; participium praeteritum activum):   ťohnivší   

Príčastie trpné (participium pasivum):   ťohnený   

Súvisiace slová

Dokonavý vid  (perfektívum):   naťohniť (sa, si), priťohniť (sa, si), poťohnť (si), odťohniť (sa, si), preťohniť (sa, si), doťohniť (sa, si), sťohniť (sa)

Opak / zápor / negácia / výluka   (opozitum / antonymum / negatívum / exkluzívum):   neťohniť   

Zvrátenie / odčinenie  (reverzia / retrakcia):   odťohniť

Opakovanie / obnova / oprava  (repetícia / reštitúcia / reparácia):   ťohnievať, znovuťohniť, preťohniť   

Slovesne derivované slovné druhy:

činnosť / akcia:   ťohnenie, ťohňačka, ťohňička, ťohnírka, ťohňúra   (slovesné podstatné meno)   

činiteľ / aktér:   ťohniteľ, ťohniteľka, ťohnič, ťohnička, ťohniar, ťohniarka, ťohnidlo   (podstatné meno)   

činiteľstvo / aktérstvo:   ťohniteľstvo, ťohniteľkovstvo, ťohničstvo, ťohničkovstvo, ťohniarstvo, ťohniarkovstvo, ťohnidlovstvo   (podstatné meno)   

činnostný / akčný prívlastok:   ťohňací,ťohňačkový, ťohničkový, ťohnírkový, ťohňúrový   (prídavné meno)   

činiteľský / aktérsky prívlastok:   ťohniteľský, ťohniteľkovský, ťohničský, ťohničkovský, ťohniarsky, ťohniarkovský, ťohnidlový, ťohnidlovský   (prídavné meno)   

majster / predák / poskytovateľ:   ťohmajster, ťohmajsterka, ťohník, ťohníčka   (podstatné meno)

majstrovstvo / predáctvo / poskytovateľstvo:   ťohmajstrovstvo, ťohníctvo   (podstatné meno)

majstrovský / predácky / poskytovateľský prívlastok:   ťohmajstrovský, ťohnícky   (podstatné meno)

trpiteľ činnosti / subjekt:   ťohnenec, ťohnenčík, ťohnenka, ťohnenkyňa   (podstatné meno)   

trpiteľstvo / subjektáž:   ťohnenectvo, ťohnenčíctvo, ťohnenkovstvo, ťohnenkyňovstvo   (podstatné meno)   

trpiteľský / subjektážny prívlastok:   ťohnenecký, ťohnenčícky, ťohnenkový, ťohnenkovský, ťohnenkyňovský   (prídavné meno)   

predmet či nástroj činnosti / objekt:   ťohnidlo   (podstatné meno)   

predmetníctvo / objektáž:   ťohnidlovstvo   (podstatné meno)   

predmetový / objektový prívlastok:   ťohnidlový, ťohnidlovský   (prídavné meno)   

dejisko / lokalita:   ťohnisko, ťohnenisko, ťohnište, ťohnenište, ťohňovisko, ťohňovište, ťohniteľňa, ťohniareň   (podstatné meno)   

dejiskový / lokalitný prívlastok:   ťohniskový, ťohneniskový, ťohništný, ťohneništný, ťohňoviskový, ťohňovištný, ťohniteľňový, ťohniarenský   (prídavné meno)   


Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  haul;  drag

Čeština / Czech (CZ; překlad):  táhnout;  tahat se;  vléct;  vláčit   

Slovníková evidencia:  2022

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.