označiteľný

prídavné meno  (adjektívum)

Taký, ktorý je možné označiť;  spôsobilý na označenie.

Ukážky:

Pretože ich bude čakať konzumácia pokrmu síce chutného, avšak po stránke konzistenčnej označiteľného nanajvýš zhovievavo slovom kaša (otvorene: gebuzina).  Aby sa tak nestalo..(Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: označiteľný   2. (genitív) bez: označiteľného   3. (datív) k/ku: označiteľnému   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: označiteľného / označiteľný   5. (vokatív) hejže ktože/čože: označiteľný   6. (lokál) o: označiteľnom   7. (inštrumentál) s/so: označiteľným  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: označiteľní / označiteľné   2. (genitív) bez: označiteľných   3. (datív) k/ku: označiteľným   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: označiteľných / označiteľné   5. (vokatív) hejže ktože/čože životné / neživ∙: označiteľní / označiteľné   6. (lokál) o: označiteľných   7. (inštrumentál) s/so: označiteľnými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: označiteľná   2. (genitív) bez: označiteľnej   3. (datív) k/ku: označiteľnej   4. (akuzatív) vidím: označiteľnú   5. (vokatív) hejže ktože/čože: označiteľná   6. (lokál) o: označiteľnej   7. (inštrumentál) s/so: označiteľnou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: označiteľné   2. (genitív) bez: označiteľných   3. (datív) k/ku: označiteľným   4. (akuzatív) vidím: označiteľné   5. (vokatív) hejže ktože/čože: označiteľné   6. (lokál) o: označiteľných   7. (inštrumentál) s/so: označiteľnými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: označiteľné   2. (genitív) bez: označiteľného    3. (datív) k/ku: označiteľnému   4. (akuzatív) vidím: označiteľné   5. (vokatív) hejže ktože/čože: označiteľné   6. (lokál) o: označiteľnom   7. (inštrumentál) s/so: označiteľným 
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: označiteľné   2. (genitív) bez: označiteľných   3. (datív) k/ku: označiteľným   4. (akuzatív) vidím: označiteľné   5. (vokatív) hejže ktože/čože: označiteľné   6. (lokál) o: označiteľných   7. (inštrumentál) s/so: označiteľnými   

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: označiteľný   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: označiteľnejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najoznačiteľnejší, najsamoznačiteľný, najsamoznačiteľnejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: označiteľní / označiteľné   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: označiteľnejší / označiteľnejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najoznačiteľnejší, najsamoznačiteľní, najsamoznačiteľnejší / najoznačiteľnejšie, najsamoznačiteľné, najsamoznačiteľnejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: označiteľná   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: označiteľnejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najoznačiteľnejšia, najsamoznačiteľná, najsamoznačiteľnejšia  
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: označiteľné   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: označiteľnejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najoznačiteľnejšie, najsamoznačiteľné, najsamoznačiteľnejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: označiteľné   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: označiteľnejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najoznačiteľnejšie, najsamoznačiteľné, najsamoznačiteľnejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: označiteľné   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: označiteľnejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najoznačiteľnejšie, najsamoznačiteľné, najsamoznačiteľnejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):  slabooznačiteľný

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   silnooznačiteľný, superoznačiteľný, megaoznačiteľný

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   celooznačiteľný, plneoznačiteľný, ľahkooznačiteľný, ťažkooznačiteľný

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   neoznačiteľný, nieoznačiteľný

Zvrátenie (reverzia):   odoznačiteľný

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   znovuoznačiteľný, preoznačiteľný


Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):   markable, labellable, pointable

Čeština / Czech (CZ; překlad):   označitelný

Slovníková evidencia:  2023-02-10

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.